Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  02.09.2020 15:29:01
Дата здійснення дії: 10.08.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦВЕК-Д»
Код за ЄДРПОУ:  01190273
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ 

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас  про те, що загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦВЕК-Д» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 01190273, місцезнаходження: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Старокодацька, будинок 9, відбудуться «07» жовтня 2020 року о  15-00  годині за адресою: місто Дніпро, вулиця Петрозаводська, будинок 369А (актова зала). 

 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «07» жовтня  2020 року з 14-00 до 14-45 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів «01» жовтня 2020 року. 

            У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.              Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: обрати лічильну комісію у наступному складі: Розинська Ганна Мар’янівна - Голова комісії; Розинський Олександр Олександрович – Член комісії; Розинський Данило Олександрович - Член комісії.

 

2.              Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Визначити та затвердити регламент проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 

3.              Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Давгуля Олександра Мар’яновича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Розинського Олександра Олександровича. 

 

4.              Затвердження звітів Товариства за результатами діяльності у 2013-2019 роках.

Проект рішення: Затвердження звіти Товариства за результатами діяльності у 2013-2019 роках.

 

5.              Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013-2019 роках. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Чистий прибуток Товариства за результатами його діяльності станом на 31.12.2019 року, який не був розподілений залишити нерозподіленим. Фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2013-2019 роках не формувати та дивіденди не виплачувати.

 

6.              Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2013-2019 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління за результатами діяльності Товариства у 2013-2019 роках.

 

7.              Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013-2019 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2013-2019 роках.

 

8.              Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013-2019 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2013-2019 роках.

 

9.              Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Давгуля Олександра Мар’яновича, Розинського Олександра Олександровича, Розинського Данила Олександровича.

 

10.           Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Визначити та затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб - членів Наглядової ради.

 

11.           Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Комулятивне голосування.

 

12.           Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

13.           Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії  - Розинської Ганни Мар’янівни; Давгуль Людмили Павлівни; Бойко Ірини Олександрівни.

 

14.           Визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Визначити та затвердити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості трьох осіб - членів Ревізійної комісії.

 

15.           Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Комулятивне голосування. 

 

16.           Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії на безоплатній основі. Уповноважити  Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання  цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

17.           Затвердження внутрішніх положень Товариства та внесення змін до існуючих внутрішніх положень Товариства (затвердження нових редакцій положень).

Проект рішення: Внести зміни до існуючих внутрішніх положень Товариства та затвердити внутрішні положення Товариства.

 

18.           Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2020 році та першому кварталі 2021 року.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством у 2020 році та першому кварталі 2021 року.

 

19.           Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Старокодацька, будинок 9 на адресу: 49075, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Петрозаводська, будинок 369А. 

 

20.           Зміна типу та найменування Товариства. 

Проект рішення: Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦВЕК-Д» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦВЕК-Д» та визначити:

Повне найменування Товариства українською мовою: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦВЕК-Д»;

Повне найменування Товариства російською мовою: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦВЕК-Д»;

Повне найменування англійською мовою: 

JOINT-SТОСК СОМРАNY «TSVEK-D";

Скорочене найменування українською мовою: АТ «ЦВЕК-Д»;

Скорочене найменування російською мовою: АО «ЦВЕК-Д»;

Скорочене найменування англійською мовою: JSС «TSVEK-D".

Тип Товариства – приватне.

 

21.           Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства та державна реєстрація нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.  Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

 

  1. Внесення змін до правовстановлюючих документів Товариства, що підтверджують право власності Товариства на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Петрозаводська, будинок 369А. 

Проект рішення: з метою приведення у відповідність правовстановлюючих документів Товариства, що підтверджують право власності Товариства на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Петрозаводська, будинок 369А внести зміни до таких документів; надати повноваження керівнику Товариства здійснити всі необхідні дії та вжити всіх необхідних заходів для приведення у відповідність правовстановлюючих документів Товариства, що підтверджують право власності Товариства на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: місто Дніпро, вулиця Петрозаводська, будинок 369А. 

 

23.           Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік та перший квартал 2021 року.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  2013 год
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2013

Попередній 2012

Усього активів

573,10

2915,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

63,8

2621,4

Запаси

0,2

3,6

Сумарна дебіторська заборгованість

491,7

241,8

Гроші та їх еквіваленти

17,4

48,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2449,4

-5,6

Власний капітал

13

13

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

0

0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

2904,9

3006,2

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-2443,8

383,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1236

1236

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-1,977

0,309

[k1] 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  2014 год
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2014

Попередній 2013

Усього активів

597,3

573,10

Основні засоби (за залишковою вартістю)

57,8

63,8

Запаси

0

0,2

Сумарна дебіторська заборгованість

495,2

491,7

Гроші та їх еквіваленти

44,3

17,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2712,50

-2449,4

Власний капітал

13

13

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

0

0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

3197,39

2904,9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-263,1

-2443,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1236

1236

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,21

-1,977

[k2] 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  2015 год
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2015

Попередній 2014

Усього активів

501,90

597,3

Основні засоби (за залишковою вартістю)

52,5

57,8

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

449,30

495,2

Гроші та їх еквіваленти

0,1

44,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2771,50

-2712,50

Власний капітал

13

13

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

0

0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

3273,40

3197,39

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-75,3

-263,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1236

1236

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,06

-0,21

[k3] 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  2016 год
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2016

Попередній 2015

Усього активів

221,6

501,90

Основні засоби (за залишковою вартістю)

48,5

52,5

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

168

449,30

Гроші та їх еквіваленти

5,1

0,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2829,5

-2771,50

Власний капітал

13

13

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

0

0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

3034,8

3273,40

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-41

-75,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1236

1236

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,03

-0,06

[k4] 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  2017 год
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2017

Попередній 2016

Усього активів

163

221,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

44,6

48,5

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

118,4

168

Гроші та їх еквіваленти

0

5,1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2915,6

-2829,5

Власний капітал

13

13

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

0

0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

3062,3

3034,8

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-83,1

-41

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1236

1236

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,06

-0,03

[k5] 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  2018 год
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2018

Попередній 2017

Усього активів

127

163

Основні засоби (за залишковою вартістю)

42,2

44,6

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

84,8

118,4

Гроші та їх еквіваленти

1,5

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2814,7

-2915,6

Власний капітал

13

13

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

0

0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

3041,7

3062,3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-15,4

-83,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1236

1236

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,01

-0,06

[k6] 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  2019 год
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2019

Попередній 2018

Усього активів

115,8

127

Основні засоби (за залишковою вартістю)

38

42,2

Запаси

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

77,6

84,8

Гроші та їх еквіваленти

0,2

1,5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2902,9

-2814,7

Власний капітал

13

13

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

0

0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

2943,4

3041,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

28,1

-15,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1236

1236

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,02

-0,01

[k7] 

[k8] 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": https://01190273.smida.gov.ua

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – 

Корж  Іван  Іванович

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 06 жовтня 2020 р. (включно) з понеділка по п’ятницю (у робочі дні), з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Старокодацька, будинок 9. 

07 жовтня 2020 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів. 

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 

 

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Телефон для довідок

+380675658646 

databaza4@gmail.com

 

З повагою, 

Голова Наглядової ради  Давгуль Олександр Мар’янович