Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.09.2013
Дата публікації 16.09.2013 10:39:05
Найменування емітента* Акціонерне проектно-будівельне та експлуатаційне, комерційне товариство закритого типу "Цвек-Д"
Юридична адреса* 49041, м.Дніпропетровськ, вул.Старокодацька 9
Керівник* Корж Іван Іванович - Голова правління. Тел: 0563703002
E-mail* gara@fgi.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНОГО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО, КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ЦВЕК-Д» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 01190273, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Старокодацька, Б.9, відбудуться «25» жовтня 2013 року о 15.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 25а, актова зала. Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2011 та 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2011 та 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2011 та 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2011 та 2012 році.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 та 2012 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року.
9. Про зміну найменування Товариства. Затвердження повного та скороченого найменування Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором).
19. Припинення повноважень Голови Правління та членів Правління Товариства.
20. Визначення кількісного складу Виконавчого органу Товариства.
21. Обрання членів Виконавчого органу Товариства.
22. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Виконавчого органу Товариства.
23. Затвердження внутрішніх положень Товариства та внесення змін до існуючих внутрішніх положень Товариства (затвердження нових редакцій положень).
24. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у 2013 році та першому кварталі 2014 року.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства тис. грн.
фінансово-господарської діяльності підприємства
Найменування показника період

2012 2011 2010
Усього активів
Основні засоби 2621,4 2694,9 2947,0
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 3,6 0,4 1,2
Сумарна дебіторська заборгованість 242,4 158,0 262,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 48,2 0,3 11,7
Нерозподілений прибуток -5,6 -388,6 228,9
Власний капітал 3,3 843,4 871,3
Статутний капітал 13,0 13,0 13,0
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання - - -
Чистий прибуток (збиток) 2904,9 2401,0 2081,3
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1236 1236 1236
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - -
Загальна сума коштів, витрачених на власних акцій протягом періоду - - -
Чисельність працівників на кінець (осіб) 10 11 13
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів «21» жовтня 2013 року. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись «25» жовтня 2013 року з 14-00 до 14-45 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі в зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.
З проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 9-00 до 12-00 години, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 25а, актова зала. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Член Наглядової ради Розинський Олександр Олександрович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та доручення.
Кожен акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Погребняка, 25а, актова зала, у термін, передбачений Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI. Телефон для довідок: (056) 7892006; 7892005. З повагою, Голова Наглядової ради Давгуль Олександр Мар’янович
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Корж Іван Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.09.2013
(дата)